Infernal sentinel

Joachim jensen infernal sentinel
Joachim jensen creature concept

front view

Joachim jensen side beauty

Side view

Joachim jensen side clay

Side view (clay)

Joachim jensen beauty top

top view

Joachim jensen clay render

top view (clay)